Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mariëlle Duijndam en TBP Coaching, gevestigd te Leersum – Nederland.

Versie geldig vanaf 11-05-2022

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Mariëlle Duijndam. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mariëlle Duijndam, gevestigd te Leersum.
1.2 Door het overmaken van een betaling voor een dienst of product geef je aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Mariëlle Duijndam behoudt zich het recht voor haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mariëlle Duijndam erkend.
1.4 Mariëlle Duijndam garandeert dat de dienst of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. PRIJZEN

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een tussenpersoon de prijs verhoogt.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld (21% voor diensten en de meeste producten).

3. OFFERTES

3.1 Offertes van Mariëlle Duijndam zijn 30 dagen geldig. De voorwaarden kunnen daarna worden aangepast.

4. BETALING EN AFWEZIGHEID

4.1 Diensten en producten van Mariëlle Duijndam dienen vooraf of in termijnen te worden betaald.
4.2 Voor diensten die op factuurbasis worden geleverd geldt een betalingstermijn van 7 of 14 dagen.
4.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft Mariëlle Duijndam het recht ervoor te zorgen dat de opdrachtgever geen gebruik meer kan maken van haar dienstverlening. Ook als de opdrachtgever mogelijk geen gebruik meer kan maken van de dienst, zal hij in ieder geval alsnog moeten voldoen aan de betalingsverplichting van openstaande facturen.
4.4 Wanneer de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal hij bij een goede relatie gebruik kunnen maken van alle diensten van Mariëlle Duijndam.

5. LEVERING EN RETOUR

5.1 Levering van online diensten en producten vindt direct plaats. Indien zich technische problemen voordoen, dient de opdrachtgever Mariëlle Duijndam hiervan op de hoogte te stellen en zal Mariëlle Duijndam er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat de levering alsnog volgens afspraak zal plaatsvinden.
5.2 Online diensten en downloadbare producten kunnen niet worden geretourneerd en er wordt geen restitutie verleend, zolang Mariëlle Duijndam voldoet aan de specificaties vermeld in het aanbod.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Alle diensten en producten die door Mariëlle Duijndam worden aangeboden vallen onder haar intellectuele eigendom. De klant mag deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant is verstrekt, niet vermenigvuldigen en de copyright, merknaam, ontwerp, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
6.2 Mariëlle Duijndam behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt medegedeeld.

7. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

7.1 Persoonlijke gegevens en verkregen gegevens over de opdrachtgever worden door Mariëlle Duijndam niet met derden gedeeld, tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
7.2 Deelnemers aan de diensten van Mariëlle Duijndam verklaren door hun deelname tevens vertrouwelijkheid met betrekking tot alle informatie die zij verkrijgen over Mariëlle Duijndam en andere deelnemers. Deze informatie is vertrouwelijk en moet ook als zodanig worden behandeld om een veilige omgeving te garanderen.

8. ANNULERING

8.1 Mariëlle Duijndam heeft het recht om zonder opgave van redenen de dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren of de door de opdrachtgever aangewezen persoon te weigeren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het gehele aan Mariëlle Duijndam betaalde bedrag met aftrek van de geleverde diensten tot de beëindiging.
8.2 Een dienst zonder overnachting kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur is Mariëlle Duijndam gerechtigd het volledige overeengekomen tarief voor de dienst in rekening te brengen. Mislukte afspraken worden volledig in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na aanvang niet aanwezig is of vertrekt, is restitutie van het betaalde bedrag niet mogelijk.
8.3 Bij annulering van een dienst met overnachting, zoals een meerdaagse retraite, vindt geen restitutie plaats. De deelname kan door de opdrachtgever worden verplaatst naar een andere retraite of datum, welke plaatsvindt binnen 1 jaar na schriftelijke opzegging en het op de hoogte stellen van Mariëlle Duijndam. Het is ook mogelijk om deelname aan iemand anders over te dragen en dit onderling te regelen, mits Mariëlle Duijndam hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld.
8.4 Elke vorm van lidmaatschap kan te allen tijde onafhankelijk worden opgezegd. De reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. De annulering geldt voor het eerstvolgende incassobedrag. Indien het gaat om betaling in termijnen voor een vaste periode, dienen alle termijnen voldaan te worden.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Cliënten zijn volledig verantwoordelijk voor hun persoonlijke gezondheid en welzijn. Diensten en producten van Mariëlle Duijndam zijn puur bedoeld ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling en dienen op deze manier gebruikt te worden.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Mariëlle Duijndam voor persoonlijke schade, bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door middel van een eenvoudige mededeling van Mariëlle Duijndam aan de opdrachtgever. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na kennisgeving, zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf de datum van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle openstaande overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bekendmaking.

OVEREENKOMST

Door deze site te bezoeken, ga je ermee akkoord je te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

MARIELLE DUIJNDAM

© 2022 Alle Rechten Voorbehouden

Follow me
© 2022 Mariëlle Duijndam | Alle rechten voorbehouden
Realisatie